Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, výročný a volebný konvent nášho cirkevného zboru sa uskutoční v nedeľu 6. marca 2022. Na tomto mieste nájdete podklady k rokovaniu konventu, aby sme mohli rokovať čo najefektívnejšie. Programu konventu 2022 Kňazská správa za rok 2021 Správa_dozorcu 2021 Rozpočet cirkevného zboru 2022 ŠTATÚT Slovenského ev.a.v. CZ v Prahe…

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike Vás pozýva na ordináciu Pavla Roubíka na kňaza ECAv v ČR. Ordinácia sa uskutoční v rámci slávnostných služieb Božích v chráme sv. Michala v Jirchářích na štvrtú nedeľu Cantate po Veľkej noci 29. apríla 2018 od 9:30 hodiny. ECAV v ČR spoločne s Mgr. Pavlom Roubíkom, Ph.D. sa…

Video z programu detí na službách Božích v nedeľu 17. decembra 2017:  

Piesne: 187, 553, 197, 243 (1-2|3-4|5) Čítaný starozmluvný text: Veľpieseň 8:6-7 Čítaná epištola: 2. list Korintským 5:18-20 Spievané evanjelium: Ján 12:20-33 Kázňový text: Ján 12:20-27 Antifóna: 28 Liturg: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti. Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži. Oznamy: 1. Biblická hodina pre  seniorov v utorok  nebude….

Piesne:   214, 281, 286, 288 Epištola:   2. list Korintským 12, 1 – 10 Evanjelium:  Ján 7, 40 – 52 Kázňový text:  Lukáš 8, 4 – 15 Antifóna: 51 Kňaz: Tvoje slovo je sviecou mojim nohám. Hospodine. Zbor: A svetlom našim chodníkom. Sláva Bohu. Oznamy: utorok 10.2.  Biblická hodina seniorov o 15°° streda 11.2.  Služby Božie o 15:45…

Piesne: 189, 199, 334, 525 (1|2- 3|4-5) Spievané evanjelium: Matúš 20:1-16 Kázňový text: Marek 9:14-29 Antifóna: 13 Liturg: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod. 2….

Piesne:   210, 245, 293, 458 Epištola:   list Filipským 2, 12 – 13 Evanjelium:  Matúš 17, 1-9 Kázňový text:  1 Korintským 1, 26 – 31 Antifóna: 58 Kňaz: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom. Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja. Oznamy: Pondelok 26.1.  Spomienka na Jána Kollára 15°° Olšanské cintoríny Uvedenie…

Piesne:   373, 559, 456, 556 Epištola:   Židom 3, 1-6 Evanjelium:  Lukáš 2, 42 – 52 Kázňový text:  Matúš 2, 13 – 23 Antifóna: 18 Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ta aj tvoj dom. Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Oznamy: utorok 20.1.  Biblická hodina seniorov o 15°°     2. kvartál o…

Piesne: 32, 77 , 249, 245 (1-2|3|4-5) Čítaný  starozmluvný text: Izaiáš 42:1-4 Čítaná epištola:  List Kolosenským 1:15-19 Spievané evanjelium: Matúš 3:13-17 Kázňový text: Lukáš 2:41-52 Antifóna: 13 Liturg: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Oznamy: 1. V pondelok 12.1. bude…

© 2015
Top