Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V nedeľu ráno před službami Božími na prvý Svätodušný sviatok 04.06.2017 sa uskutočnila dlho očakávaná a pripravovaná udalosť – prvé zvonenie nového Zvonu reformácie. Pred týmto okamžikom predniesol pred zhromaždenými veriacimi Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe krátke zhrnutie histórie vzniku zvonu superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop, ktorý sa následne spoločne s členmi presbyterstva zboru pomodlil…

Ďalší super výlet do prírody, tento krát už naozaj do Českého Švýcarska ☺ verím, že fotečky Vás navnadia, aby ste najbližšie šli s nami 😉. [pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109192164434776454989/albumid/6150299125002682497?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

Na dnešnom spoločnom stretnutí 2. kvartálu a mládeže sme v družnej nálade a v hojnej účasti spevom i čítaním Písma svätého opäť chválili skutky nášho Pána. Stretnutie viedol a odborným výkladom sprevádzal text Štvrtej knihy Mojžíšovej brat Martin Sabo. Z 22. až 24. kapiloly sme sa dozvedeli o činnosti Bileáma i o poučeniach, ktoré si…

© 2015
Top