Kto sme?

Kresťania

vyznávame vieru v Trojjediného Pána Boha

Evanjelici

zdrojom a základom našej viery je evanjelium – radostné posolstvo o Božom odpustení zjavenom ľuďom v Ježišovi Kristovi, ktoré poznávame z Biblie

Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3:16

Augsburgského vierovyznania

ktoré bolo v roku 1530 prednesené dr. Martinom Lutherom na sneme v Augsburgu pred cisárom Karolom V. a slúži nám ako nástroj správneho vysvetľovania Písma svätého, spolu s ďalšími reformačnými vyznávačskými spismi obsiahnutými v Knihe svornosti