Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši,
výročný a volebný konvent nášho cirkevného zboru sa uskutoční v nedeľu 6. marca 2022. Na tomto mieste nájdete podklady k rokovaniu konventu, aby sme mohli rokovať čo najefektívnejšie.
Programu konventu 2022
Kňazská správa za rok 2021
Správa_dozorcu 2021
Rozpočet cirkevného zboru 2022
ŠTATÚT Slovenského ev.a.v. CZ v Prahe 2022 návrh 01
Hospodárska správa slov zboru 2021

© 2015
Top