Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:               346, 182, 292, 184

Žalm:                   Žalm 145, 1 – 13

Evanjelium:       Ján 3, 1 – 15

Kázňový text:    Mt 28, 18 – 20

A 41

Kňaz: Svätý, svätý svätý je Pán vševládny. Haleluja.

Zbor: Plné sú nebesá i zem slávy Jeho. Haleluja.

Oznamy:

Pondelok 16.6. – zasadnutie cirkevnozborového presbyterstva 17°° hod. V zborovej miestnosti.

Utorok 17.6.2014 – Biblická hodina seniorov o 15°° v zborovej miestnosti.

Streda 18.6. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 19.6.2014 o 17:30 hod. Spevokol

V piatok 20. júna o 15°° – vyučovanie náboženstva

                           18°° – modlitby

Nedeľa 22. júna 2014, 1. nedeľa po Trojici- služby Božie sa uskutočnia o 9:30, slávnostným kazateľom bude brat biskup SELK, Voigt. Zároveň budú sl. Božie na záver šk. roka

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.Veľké Egyptské

dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.

Blahoželania: XXX

Žalmy 25:4 -5 Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… aby sme vierou prijímali pôsobenie Božej Trojice pri nás…

… za svedectvo církvi vo svete…

… za cirkevný zbor Brno…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích

Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:

2. Sl. Svätodušná 9.6. 2014 –  590 .- KČ

Milodary:

br. Pivoňka z vďačnosti voči CZ – 500 KČ

rod. Hvorecká pre prácu s deťmi – 1500 KČ

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:

HLAVNA

© 2015
Top