Detská besiedka sa koná každú nedeľu paralelne so službami Božími (v zborovej miestnosti). Deti sa jednu nedeľu v mesiaci účastnia hlavných služieb Božích a to preto, aby sa aj oni začleňovali do spoločenstva cirkevného zboru a aby mali príklad cez nás dospelých ako prijímať zvesť Božieho slova. Besiedka je čas detí strávený s Trojjediným Pánom Bohom pre ne zrozumiteľnejším a prijateľnejším spôsobom. Jej cieľom je zvestovať evanjelium a učiť ich žiť vo viere od malička. Na Detskej besiedke sa stretávajú detí všetkých vekových kategórií.