Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   165, 167, 172, 169, 179
Žalm:  Žalm 118, 24-29
Evanjelium:  Ján 14, 15 – 21
Kázňový text: 

A 41
Kňaz: Duch Svätý naplnil všetkých apoštolov. Haleluja.
Zbor: A v rozličných rečiach hovorili veľké veci Božie. Haleluja.
A 42
Kňaz: Príď Duchu Svätý, naplň nás svojimi darmi.
Zbor: Zhromažď všetky národy v jednotu viery.

Oznamy:
Pondelok 9.6. – 2. slávnosť svätodušná, sl. Božie sa budú konať o 18°° hod. v chráme Božom.

Utorok 10.6.2014 sa Biblická hodina seniorov konať nebude.
Pozývame na prednášku sestry Magdalény Ševčíkovej, evanjelickej teologičky, v súčasnosti pôsobiacej na EBF UK v Bratislave. Téma: 

Streda 11.6. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 12.6.2014 o 17:30 hod. Spevokol

V piatok 13. júna o 15°° – vyučovanie náboženstva

Nedeľa 15. júna 2014, Slávnosť svätej Trojice- služby Božie sa uskutočnia o 9:30,
Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.

V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.Veľké Egyptské
dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.

Blahoželania: XXX

Jeremiáš 7:23  Ale toto som im prikázal: Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
… za dary Ducha svätého…
… za požehnanie misijnej práce našej cirkvi…
… za cirkevný zbor v Plzni…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
: .- KČ

Milodary:
Pri krste syna rodina

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top