Cirkevná daň

Na konvente 6. júna 2021 bola členmi zboru odhlasovaná zmena výšky cirkevnej dane platná od 1. januára 2022:

  • z 1000 Kč na 2000 Kč pre pracujúcich
  • zo 600 Kč na 1000 Kč pre študentov, matky na materskej dovolenke a dôchodcov
  • za deti (resp. členov cirkevného zboru) do 18 rokov je možné uhradiť dobrovoľný príspevok vo výške 200 KČ.

Úhrada dane je možná bankovým prevodom alebo osobne po dohorove s bratom farárom alebo sestrou pokladníčkou M. Vrškovou.

Bankové spojenie

Číslo účtu zboru je 183563032/0300.

Pri poskytnutí finančného daru a tiež pri platbe cirkevnej dane použite prosím:

  • VS: dátum narodenia
  • Do poznámky uveďte prosím meno a účel platby (cirkevná daň či dar). Pri poskytnutí daru Vás prosíme uviesť aj účel na ktorý ho poskytujete.
  • Svojimi darmi môžete podporiť tieto oblasti: chrám Boží, potreby cirkevného zboru (všeobecne), práca s deťmi, dorastom, mládežou, spevokol, tlač a literatúra, misia, diakonia.

Odpočet dane z poskytnutých darov zboru alebo cirkvi.

Od základu dane je možné odpočítať hodnotu darov poskytnutých na charitatívne či náboženské účely pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.

Celková hodnota darov v zdaňovacom období musí presiahnuť 2 % zo základu dane, min. však musí činiť aspoň 1 000 Kč. Dary v nižšej hodnote sa nepočítajú a nie je možné ich uplatniť.

Potvrdenie na požiadanie jednotlivcov vydá cirkevný zbor po prijatí daru na účet zboru alebo cirkvi. Pre tento účel môže byť použitá i zaplatená cirkevná daň, a to za vyššie uvedených podmienok. Započítavajú sa len platby prijaté v príslušnom roku do 31. 12.