Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   186, 449, 197, 466
Epištola:  Skutky 8, 26 – 39  
Evanjelium:  Ján 1, 29 – 34
Kázňový text: List Galatským 3, 26 – 29

A 50
Kňaz: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.

Oznamy:

Utorok 24.6.2014 – Biblická hodina seniorov o 15°° v zborovej miestnosti.

Streda 25.6. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

V piatok 26. júna o 19:30 – modlitby

Nedeľa 29. júna 2014, 2. nedeľa po Trojici (sv. Petra a Pavla) – služby Božie sa uskutočnia o 9:30,

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

Blahoželania: XXX

1 Tesalonickým 5:23  A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… za slobodu, rovnosť a spoločenstvo v Ježišovi Kristovi…
… za posvätenie a požehnanie sesterských cirkví v zahraničí…
… za CS ECAV Praha…
Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Slávnosť Svätej Trojice 15.6.2014 –  1926 .- KČ

Milodary:
rod. Nguyen Suchová při príležitosti krstu syna venuje na potreby cirkevného zboru 3000 KČ.-

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top