Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

16. Nedeľa po Trojici 1. október 2017

Poďakovanie za úrody zemské

Piesne: 214, 363, 364 v.1, 344
Evanjelium: Matúš 15, 32 – 39
Kázňový text: 1 Kráľov 17, 8 – 16

A – 76
Kňaz: Na Teba sa, Pane, upínajú oči všetkých.
Zbor: A Ty im načas dávaš pokrm.

Oznamy:
Pondelok 2.10. Zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva 17:00
Lutherova sieň

Utorok 3.10. Čitateľský klub
Lutherova sieň 18:00

Streda 4.10. Biblická hodina seniorov 10:00
Biblická hodina mládeže
Lutherova sieň 19:00

Štvrtok 5.10. Nácvik spevokolu 18:00
Lutherova sieň

Piatok 6.10. Náboženská výchova 15:00 – 18:00

Služby Božie:
8. október, 17. Nedeľa po Trojici 9:30
Zvesťou Božieho slova bude slúžiť brat Pavel Roubík, vikár pri CS ECAV v Praze

Detská besiedka 9:30

Ofera z 15. nedele po Trojici 24.9. 2017 činí 4 175.-KČ.

Milodary:
Zvon Reformácie:
Marta Vršková 2000.-KČ
Štefan Ryba 1000.-KČ
Neznámy darca 3000.- KČ (obálka v drevenej kasičke)
Vyzberaná čiastka k 30.9.
303 680.- KČ / 75,9%

Na pohostenie pri Pamiatke posv. Chrámu brat Miloš Hroboň 2000.-KČ

Pri rozlúčke v nádeji vzkriesenia s manželkou Cyrilou Markovou venuje manžel Jan 4000.-KČ na chrám Boží
Pri rozlúčke v nádeji vzkriesenia so spolusestrou Cyrilou Markovou venuje s. M. Vršková 1000.-KČ na chrám Boží.

2 Kor 9,7: Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh!

Naďalej je potrebné upratovať chrám Boží, preto Vás prosím, aby ste si našli čas vo svojom programe. Hlásiť sa je možné u mňa alebo br. kurátora na brigády, ktoré bude treba každý týždeň pre upratanie priestorov chrámu.

ECAV v ČR v spolupráci so SCEAV vydala prostredníctvom Českej biblickej spoločnosti „Bibliu 500“. Je to vydanie Českého ekumenického prekladu Biblie pri príležitosti jubilea 500. výročia reformácie. Výnimočnosťou tohto vydania je príloha v Biblii obsahujúca 3 hlavné kresťanské vyznania viery, Augsburské vyznanie a Malý katechizmus Dr. Martina Luthera s domácimi tabuľami.
Bibliu je možné zakúpiť si po sl. Božích v cene 300.-KČ.

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:

HLAVNA


Fb Slovenský zbor Praha

CategoryNezaradené
© 2015
Top