Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V nedeľu ráno před službami Božími na prvý Svätodušný sviatok 04.06.2017 sa uskutočnila dlho očakávaná a pripravovaná udalosť – prvé zvonenie nového Zvonu reformácie. Pred týmto okamžikom predniesol pred zhromaždenými veriacimi Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe krátke zhrnutie histórie vzniku zvonu superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop, ktorý sa následne spoločne s členmi presbyterstva zboru pomodlil s vďakou nášmu Pánu za Jeho podporu tomuto dielu a s prosbou, aby Zvon reformácie slúžil ku Jeho sláve. Po tomto riadnom uvedení do služby mali členovia cirkvi ECAV v ČR a obyvatelia okolitých domov jedinečnú príležitosť počuť tento zvon o hmotnosti 320 kg ladený do tónu C2 v súzvuku so starým zvonom kostola sv. Michala v Jirchářích.

Zmena bola výrazná, cirkev dostala nový a mocný hlas! Vynaložené úsilie od zadávania jeho výroby koncom minulého roka, odlievania 14.02.2017, posvätenia 26.02.2017 a vyzdvihnutia do veže kostola 05.05.2017 sa vrátilo s pokojom a radosťou do sŕdc prítomných, s vedomím Božieho požehnania tomuto dielu. Poďakovanie všetkým, ktorý svojou ochotou a štedrosťou prispeli k uskutočneniu tejto udalosti, ktorá je spoločným darom k oslave Roku reformácie, vyjadril na stretnutí po službách Božích aj dozorca zboru ing. Štefan Ryba. Zvon reformácie bude odteraz slúžiť nielen Slovenskému ev. a. v. cirkevnému zboru, ale aj českému Cirkevnému zboru ECAV v Prahe a Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. anglicky hovoriacich v Prahe – Lutheran Church in Prague. Ďalšia príležitosť počuť Zvon reformácie bude počas tejto Noci kostolov 2017 v piatok 09.06.2017.

Krátke video z tohto okamžiku nájdete na stránke: http://ecav.cz/zpravy/zvoneni-zvonu-reformace

CategoryHlavné
© 2015
Top