Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 1920, 549, 202, 552 (1-2| 3-4|5-6)

Čítaný starozmluvný text: Ámos 5:4-7.10-13

Čítaná epištola: List Rímskym 12:9-15

Spievané evanjelium: Marek 12:41-44

Kázňový text: 2. Kronická 28:8-15

Antifóna: 52
Liturg: Buďme činiteľmi slova. Haleluja.
Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.

Oznamy:

1. V pondelok 15.9. bude zasadadať zborové presbyterstvo v Lutherovej sieni.

2. Biblická hodina pre seniorov bude v pravidelnom čase  v utorok o 15:00 hod. Na rovnakom mieste sa zíde mládež v stredu o 19:00 hod.

3. V piatok od 15:00 hod sa vyučuje náboženstvo v zborovej miestnosti, od 16:00 hod. je konfirmačná príprava. O 19:30 začínajú spoločné modlitby.

4. S malým predstihom dávame do pozornosti dni 27.-28.9.,kedy  pozývame na slávenie Pamiatky posvätenia Chrámu sv. Michala v Jirchářích spoločné pre všetky pražské zbory. V sobotu 27.9. od 15:00 pripravujeme grilovanie na záhrade pri kostole po krátkej pobožnosti v kostole.  V nedeľu 28.9. sa uskutočnia spoločné slávnostné Služby Božie od 9:30 hod.

5. Služby Božie v 14. nedeľu po sv. Trojici budú v obvyklom čase o 9:30 hod.

5. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Toto je Hospodinove slovo Zerubábelovi: Nie vojenskou mocou ani silou,  ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností . ((Zachariáš 4:6)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… za príklad, ktorý nám Pán Ježiš svojím životom dal
… manželov Veverkovcov v ich novej práci a za celý projekt, do ktorého sú zapojení

Poďakovania:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do ofery, ktorá bola vo výške 2710,-Kč a ďakujeme aj bratovi Hroboňovi, ktorý venoval 200,- Kč na pripravovanú záhradnú slávnosť 27.9.

© 2015
Top