Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 207, 233, 199, 225 (1|2| 3)

Čítaný starozmluvný text: 1. Mojžišova 28:10-19a

Čítaná epištola: List Galatským 5:16-25

Spievané evanjelium: Ján 17:18-23

Kázňový text: 2. Mojžišova 20:7

Antifóna: 50
Liturg: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja.
Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja.

Oznamy:

1. Biblická hodina pre seniorov bude v pravidelnom čase  v utorok o 15:00 hod. Na rovnakom mieste sa zíde 2. kvartál o 18:00 hod.

2. Biblická hodina mládeže bude v pravidelnom čase v stredu o 19:00 hod.

3. V piatok od 15:00 hod sa vyučuje náboženstvo v zborovej miestnosti a  o 19:30 začínajú spoločné modlitby.

4. Budúci víkend 27.-28.9. pozývame na slávenie Pamiatky posvätenia Chrámu sv. Michala v Jirchářích spoločné pre všetky pražské zbory. V sobotu 27.9. od 15:00 pripravujeme záhradnú slávnosť, ktorá začne krátkou pobožnosti v kostole.  V nedeľu 28.9. sa uskutočnia spoločné slávnostné Služby Božie od 9:30 hod.

5. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony. (Žalm 84:12)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… za pravdivé posväcovanie Božieho mena v našich životoch
… všetky pražské zbore schádzajúce sa v kostole sv. Michala

Poďakovania:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do ofery, ktorá bola vo výške 1747,-Kč.
Prijali sme i milodary, za ktoré srdečne ďakujeme: 1000,- Kč od ses. Marty Vrškovej a 1000,- Kč na opravy kostola od br. Jána Macu.

© 2015
Top