Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

12. nedeľa po  Svätej Trojici, 7. septembra 2014, „začiatok školského roku, pri nohách Pánových“

Piesne:   381, 575, 199, 309
Epištola:  Rímskym 1, 16
Evanjelium:  Matúš 19, 13 – 15
Kázňový text: L 2, 41 – 52

A 56
Kňaz: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť.
Zbor: A všetko ostatné vám bude pridané.

Oznamy:

utorok 9.9.2014 – biblická hodina seniorov o 15°°
streda 10.9.  biblická hodina mládeže o 19°°

piatok 12. septembra – náboženská výchova 15°°
    konfirmačná príprava 16°°
    konfirmačná prípr. Dospelých 17°°

Nedeľa 14. septembra 2014, 13. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30.

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

Blahoželania: XXX

Ján 8:12  Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… Vďaka za  Boží dar reči a možnosti vzdelávať seba i iných…
…prosba za Božie požehnanie v novom školskom roku…
… Prosba za cirkevný zbor v Brne …

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:

Milodary:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top