Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V nedeľu 4. marca 2018 sa uskutočnil po službách Božích riadny volebný konvent Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe. Prítomní členovia zboru s hlasovacím právom sa zhromaždili v Lutherovej sieni, kde boli prednesené výročné správy za rok 2017 zborového farára Mgr. Mariána Čopa, dozorcu zboru Ing. Štefana Rybu a revíznej komisie zboru. Konventuáli boli následne informovaní aj o pripravovaných zborových podujatiach a rozpočte na rok 2018, napríklad vyhlásenie zbierky na doplnenie, vyčistenie a naladenie organa v kostole sv. Michala v Jirchářích. Po krátkej rozprave boli všetky predložené dokumenty jednomyseľne schválené. Ďalšou časťou zasadania boli doplňujúce voľby do zborových orgánov:

Riadny člen presbyterstva – Michal Jakoubek 

Náhradní členovia presbyterstva – Zuzana Uhrínová, Vladimír Rybár

Riadny člen revíznej komisie – Pavel Slosiarik

Riadni členovia synody ECAV v ČR za Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe – Pavel Číčel, Janka Haluková, Andrej Szeredi, Branislav Štupický

Všetci kandidáti boli zvolený vysokonadpolovičnou väčšinou prítomných konventuálov. Po diskusii a modlitbe bol konvent v poobedňajších hodinách ukončený.

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top