Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu,

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe Vás pozýva na služby Božie v nedeľu 25. februára 2018 od 9:30 hodiny v chráme sv. Michala v Jirchářích. Pripomenieme si založenie zboru v roku 1947 a minuloročnú jubilejnú oslavu, kedy bol slávnostne posvätený nový Zvon reformácie.

Táto celocirkevná udalosť sa uskutočnila vďaka štedrosti a ochote mnohých z Vás, preto po službách Božích bude odhalená pamätná tabuľa na veži chrámu, ktorá bude pripomienkou tejto udalosti a na pamäť všetkých ochotných darcov a podporovateľov, ktorý sa pričinili o odliatie Zvonu reformácie.

Príďte a umocnite tento vzácny okamžik svojou prítomnosťou, všetci ste vítaní!

CategoryHlavné
© 2015
Top