Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   210, 232, 197, 239
Epištola:  1. list Jána 4, 1 – 6  
Evanjelium:  Matúš 7, 22 – 29
Kázňový text: Žalm 48, 2 – 3 a 9 – 15

A 86
Kňaz: Chváľte Hospodina všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.
Zbor: Lebo nesmierna je Jeho milosť nad nami. Haleluja.

Oznamy:

V piatok 15. augusta o 19:30 – modlitby

Nedeľa 17. augusta 2014, 9. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

Blahoželania: XXX

Genesis 28:15  Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… Oslava Božej zvrchovanosti…
… vďaka za Jeho pomoc…
… Prosba za cirkevný zbor angl. hovoriacich v Prahe …

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Sl. Božie 7. nedeľa po Trojici        .- KČ

Milodary:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top