Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   192, 497, 290, 459
Epištola:  List Rímskym 6, 19 – 23  
Evanjelium:  Marek 8, 1 – 9
Kázňový text: Ján 6, 1 – 15

A 54
Kňaz: Hospodine daj mi poznať svoje cesty.
Zbor: Vyučuj nás, aby sme chodili v Tvojej pravde.

Oznamy:

V piatok 8. augusta o 19:30 – modlitby

Nedeľa 10. augusta 2014, 8. nedeľa po Trojici – služby Božie sa uskutočnia o 9:30

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

Blahoželania: XXX

1 Ján 4:16  A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… za Božie požehnanie…
… za pokoj …
… za našu cirkev …

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Sl. Božie 6. nedeľa po Trojici        .- KČ

Milodary:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top