Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   373, 559, 456, 556
Epištola:   Židom 3, 1-6
Evanjelium:  Lukáš 2, 42 – 52
Kázňový text:  Matúš 2, 13 – 23

Antifóna: 18
Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ta aj tvoj dom.
Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.

Oznamy:

utorok 20.1.  Biblická hodina seniorov o 15°°
    2. kvartál o 18°°

streda 21.1.  biblická hodina mládeže o 19°°

štvrtok 22. 1.    nácvik spevokolu o 17:30
piatok 23.1.   náboženská výchova o 15°°, 1.      skupina; o 16°° 2. skupina
    
    konfirmačná prípr. sa uskutoční o 16°°
    príprava dospelých 17°°
    stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°
    modlitby o 19:30

Nedeľa 25. januára 2015, 3. nedeľa po Zjavení – služby Božie sa uskutočnia o 9:30,

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných sl. Božích.

Blahoželania: XXX
A vás nech rozhojní a obohatí Pán takou láskou vospolok a ku všetkým (ľuďom), akú aj my máme k vám, a nech vám utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými.
      1 Tesalonickým 3, 12 – 13

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry o úhradu cirkevnej dane. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:
dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok
dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok
Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.
číslo účtu: 183563032/0300
Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Ofery:
11.1. Nedeľa po Zjavení     2 362 KČ
15.1. Koncert, 140. výročie narodenia A. Schweitzera
       2020 KČ
Milodary:

  Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top