Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 32, 77 , 249, 245 (1-2|3|4-5)

Čítaný  starozmluvný text: Izaiáš 42:1-4

Čítaná epištola:  List Kolosenským 1:15-19

Spievané evanjelium: Matúš 3:13-17

Kázňový text: Lukáš 2:41-52

Antifóna: 13
Liturg: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal.
Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Oznamy:

1. V pondelok 12.1. bude zasadať zborové presbyterstvo od 17:00 hod. v zborovej miestnosti.

2. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod.

3. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 v zborovej miestnosti.

4. Vo štvrtok nacvičuje spevokol v zborovej miestnosti o 17:30.

5. V piatok o 15:00 a o 16:00hod. sa vyučuje náboženstvo v zborovej miestnosti, súbežne o 16:00 je konfirmačná príprava v sakristii  a potom od 19:30 sú spoločné modlitby v zborovej miestnosti.

6. Služby Božie na 2. nedeľu po Zjavení budú o 9:30 hod. a bude na nich udeľované požehnanie manželským párom (podobne, ako na začiatku školského roka sú požehnávané deti – žiaci a študenti).
 
7. Dovoľujeme si v mene presbyterstva upozorniť členov zboru, aby si skontrolovali, či majú vyrovnaný tohoročný cirkevno-zborový príspevok. Ďakujeme za pochopenie.

8. Pri východe z kostola si môžete kúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, a ešte aj nástenný kalendár na r.2015 a Tranovského kalendár), rovnako aj ročenku Evangelicus na r. 2015.

Blahoželania:
Tento týždeň si spomedzi členov nášho zboru narodeniny pripomenuli: XXX Všetkým želáme Božie požehnanie. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. (Mt 5:8)  

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… pokoru, poslušnosť a trpezlivosť pri poznávaní Ježiša Krista
… prospievanie múdrosťou v Božom Slove

Poďakovania:
Pekne ďakujeme za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery.

© 2015
Top