Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 189, 451, 568, 475 (1|2|3)

Čítaný starozmluvný text: Izaiáš 43:22-28

Čítaná epištola: Skutky apoštolov 9:1-9

Spievané evanjelium: Matúš 16:13-19

Kázňový text: Lukáš 9:49-50

Antifóna: 68
Liturg: Buďte verní až do smrti, hovorí Pán.
Zbor: Aby sme dostali veniec života.

Oznamy:

1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické hodiny seniorov, mládeže a druhého kvartálu budeme zvolávať po dohode a budú, ako sa nám veľmi osvedčilo minulé leto, opäť spájané. Sledujte preto prosím web stránky zboru a nedeľné oznamy.

2. Budúcu 3. nedeľu po sv. Trojici budú služby Božie o 9:30 hod. v chráme a pretože je to zároveň prvá nedeľa v mesiaci, bude prisluhovaná sv. Večere Pánovej so spoveďou.

3. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX Srdečne všetkým blahoželáme! Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať. (Mt 5:9)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
…  požehnanie pripravovaného rodinného biblického tábora v Krkonošiach
… požehnanie medzinárodného stretnutia vo Wroclawi
… pokojom, radosťou a oddychom naplnené prázdniny
… Božiu ochranu na dovolenkových a prázdninových cestách a výletoch

Poďakovania:
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do oferu, ktorej výška bola 3246,- Kč, z toho bol milodar pre potreby zboru od br. biskupa Voigta 1350,- Kč.

© 2015
Top