Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 191, 267, 297 (1-2), 462 (1-2|3-4|5-7)

Spievané evanjelium: Ján 8:31-36

Kázňový text: List Židom 12:1-2

Antifóna: 66
Liturg: Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie!
Zbor: A nasledujte ich vieru.

Oznamy:

1. So začiatkom prázdnin končíme s pravidelnými stredtýždňovými stretnutiami. Biblické hodiny seniorov, mládeže a druhého kvartálu budeme zvolávať po dohode a budú opäť spájané. Sledujte preto prosím web stránky zboru a nedeľné oznamy.

2. Budúcu 4. nedeľu po sv. Trojici budú služby Božie o 9:30 hod. v chráme.

3. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX Srdečne všetkým blahoželáme! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. (Ž 100:5)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… požehnanie medzinárodného stretnutia vo Wroclawi
… pokojom, radosťou a oddychom naplnené prázdniny
… Božiu ochranu na dovolenkových a prázdninových cestách a výletoch

Poďakovania:
Srdečne ďakujeme rodine Szeredyiovej za prípravu minulo týždňového pohostenia po bohoslužbách.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do ofery.

© 2015
Top