Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 189, 199, 303 (1-3 – k VP), 299, 221 (1|2)

Spievané evanjelium: Matúš 15:1-11

Kázňový text: 2.Mojžišova 20:8-11

Antifóna: 70

Liturg: Okúste a viďte, aký dobrý je Pán.

Zbor: Jedzme z chleba a pime z kalicha na Jeho pamiatku.

Oznamy:

1. Biblická hodina pre seniorov bude vo zvyčajnom čase v utorok od 15:00 hod.

2. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 v zborovej miestnosti.

3. Vo štvrtok nacvičuje spevokol v zborovej miestnosti o 17:30.

4. V piatok o 15:00 hod. sa vyučuje náboženstvo v zborovej miestnosti a potom od 19:30 sú spoločné modlitby.

5. Služby Božie v 18.nedeľu po sv. Trojici, 19.10., budú v obvyklom čase o 9:30 hod.

6. Dnes si pripomíname 600 rokov od začiatku prisluhovanie VP „pod obojím“ na území Čiech. Na viacerých miestach Prahy, ktoré sú viac či menej spojené s touto udalosťou, sa môžete zúčastniť zaujímavého programu – prednášok, diskusií, koncertov. V kostole sv. Michala v Jirchářích budú 2 prednášky, o 12:30 bude na tému „Kalich dnes“ rozprávať Pavel Hradílek, a o 15:30 na tému „Spoločné slávenie – utópia alebo reálna možnosť“ bude prednášať Martin Vaňáč. O 14:00 pozývame na koncert. Podrobnejšie informácie na plagátoch.

7. Pri východe z kostola si môžete kúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier a mesačný program na október.

Blahoželania:

Tento týždeň si spomedzi členov nášho zboru narodeniny pripomenuli: XXX Všetkým želáme Božie požehnanie. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! (Ž 43:1b)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…

… radosť z daru „prvého dňa po sobote“ pre nás

… pravdivé, radostné a nerozdelené slávenie hodu Pánovho v spoločenstve bratov a sestier

Poďakovania:

Veľmi pekne ďakujem za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery

© 2015
Top