Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V roku 2014 ubehne 600 rokov od znovuobnovenia vysluhovania podobojí v niektorých pražských kostoloch, napr. U Martina ve zdi, sv. Michala, sv. Mikuláša a v Betlémskej kapli. Toto významné výročie sme si pripomenuli celodennými oslavami v nedeľu 12. októbra 2014 v Betlémskej kapli, kde bola slávnostná ekumenická bohoslužba a v ďalších kostoloch, ktoré sú s tehdajšími udalosťami spojené. V našom kostole sv. Michala sa pri tejto príležitosti konali dve prednášky: Pavel Hradílek prednášal na tému Kalich dnes a Martin Vaňáč přítomných oslovil přednáškou s názvom: Společné slavení – utopie nebo reálná možnost? Medzi přednáškami bol společný koncert speváckých súborov Jeroným a zboru M. Jakoubka zo Striebra.

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6071785100148109457?authkey=CK6_4KD11o3GLg&imgmax=912]

 

 

CategoryNezaradené
© 2015
Top