Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 187, 553, 197, 243 (1-2|3-4|5)

Čítaný starozmluvný text: Veľpieseň 8:6-7

Čítaná epištola: 2. list Korintským 5:18-20

Spievané evanjelium: Ján 12:20-33

Kázňový text: Ján 12:20-27

Antifóna: 28

Liturg: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti.

Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži.

Oznamy:

1. Biblická hodina pre  seniorov v utorok  nebude.

2. Dňa 18.2. na Popolcovú stredu vstúpime do pôstneho obdobia bohoslužbami s Večerou Pánovou o 17:00 hod. spoločnými s cirkevným zborom v Prahe („českým“).

3. Mládež sa v stredu o 19:00 hod. stretne s 2.kvartálom na spoločnej biblickej hodine v zborovej miestnosti.

4. Spevokol sa stretne pri nácviku vo štvrtok o 17:30 hod. v zborovej miestnosti.

5. Budúci piatok opäť prebieha vyučovanie náboženstva (1.roč. od 15:00  a 2.roč. od 16:00 hod. Príprava konfirmandov – žiakov je od 16:00, stretnutie dorastu je od 18:00.A napokon pozývame v piatok na spoločné  modlitby o 19:30 v zborovej miestnosti.

6. Na 1. pôstnu nedeľu budú služby Božie o 9:30 hod..

7. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, ako aj ďalšiu literatúru (napr. 2.vydanie knihy br. Haluku o Histórii Slovenského ev. a.v. cirkevného zboru v Prahe).

8. S predstihom oznamujeme členom zboru, že 8.3. na 2.pôstnu nedeľu sa uskutoční výročný účtovný zborový konvent.

Blahoželania:

Tento týždeň spomedzi členov nášho zboru narodeniny oslavovali: X XXX. Všetkým želáme Božie požehnanie a milostivé sprevádzanie Hospodinom v ďalších dňoch života.  Moja sila a pieseň je Hospodin On sa mi stal záchranou. (Žalm 118:14)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…

… schopnosť byť dobrými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista

… tých, ktorí pociťujú ťarchu nasledovania Krista vo svojom živote

… požehnanie blížiaceho sa pôstneho obdobia

Poďakovania:

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo výške 2043,- Kč.

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.

© 2015
Top