Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   214, 281, 286, 288

Epištola:   2. list Korintským 12, 1 – 10

Evanjelium:  Ján 7, 40 – 52

Kázňový text:  Lukáš 8, 4 – 15

Antifóna: 51

Kňaz: Tvoje slovo je sviecou mojim nohám. Hospodine.

Zbor: A svetlom našim chodníkom. Sláva Bohu.

Oznamy:

utorok 10.2.  Biblická hodina seniorov o 15°°

streda 11.2.  Služby Božie o 15:45

biblická hodina mládeže o 19°°

štvrtok 12. 2.    nácvik spevokolu o 17:30

piatok 13. 2.  náb. výchova a konfirmačná príprava     nebude

príprava dospelých nebude

stretnutie dorastu sa uskutoční nebude     modlitby o 19:30

o 18°° sa uskutoční koncert spevokolu „Bona fide“ – Rimavská sobota a nášho zborového spevokolu v rámci programu „krajania krajanom“ – srdečne pozývame.

Nedeľa 15. februára 2015, nedeľa predpôstna – služby Božie sa uskutočnia o 9:30.

Detská besiedka sa nebude konať. Deti sa zúčastnia hlavných služieb Božích.

Po službách Božích si môžete zakúpiť:

Evanjelický posol spod Tatier

Evangelicus na rok 2015

Knihu: História Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe

Ďalšiu literatúru

Blahoželania:  4.2. Marek Klembara, Mária Kuniková, Meszárosová Barbora, 6.2. Artur Andrej Alexander Szeredi, 8.2. Andrej Mráz

Mnohí hovoria: Kto nám dá vidieť dobré veci? Pozdvihni na nás, Hospodine, svetlo svojej tváre. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu.

Žalm 4, 7-8

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry o úhradu cirkevnej dane. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:

dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok

dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok

deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok

Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.

číslo účtu: 183563032/0300

Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Ofery: Nedeľa Deviatnik 1.2.2015   1 958 KČ

Milodary:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:

HLAVNA

© 2015
Top