Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Rozpis_Vanoce_2020 Slovenský zbor oznam na web Odkaz na rozpis služieb Božích v cirkvi  

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 21. septembra 2020 Pán Boh odvolal z tejto časnosti našu spolusestru Janku Stodolovú vo veku 98 rokov. Rozlúčka s našou spolusestrou sa bude konať vo štvrtok 1. októbra 2020 o 13:00 v chráme Božom sv. Michala V Jirchářích. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj…

Domáce služby Božie konané neordinovaným

prehlásenie biskupa ECAV v ČR ku koronaviru

Rozpočet 2020 na konvent

Kňazská správa za rok 2019

Služby Božie počas Vianočných sviatkov 2019

Služby Božie počas sviatkov Veľkej noci 2019 rozkliknite tu   Sluzby Božie ostatných cirkevných zborov ECAV v ČR aj s pastierkym listom biskupa Mariána Čopa k Velkej noci 2019 nájdete na stránke: Velikonoční služby Boží

Rozpis_Vanoce_2018 Slovenský zbor

© 2015
Top