Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   1, 6, 19, 300,
Epištola:   Rímskym 15, 7-13
Evanjelium:  Lukáš 21, 25 – 33
Kázňový text:  Marek 1, 14 – 15

Antifóna: 3
Kňaz: Rosu dajte, nebesá, z výšin. Pane zmiluj sa.
Zbor: A z oblakov nech prší spravodlivosť. Pane, zmiluj sa.
Oznamy:
Dnes – nedeľa 7.12. koncert – spevácky sbor „Fúrie“      začiatok koncertu 20°°, chrám Boží

pondelok 8.12.  Zasadnutie presbyterstva
utorok 9.12.  Biblická hodina pre seniorov o 15°°
streda 10.12.    biblická hodina mládeže o 19°°
štvrtok 11.12.   nácvik spevokolu o 17:30
piatok 12. 12.    

náboženská výchova o 15°°, 1.      skupina; o 16°°

2. skupina konfirmačná prípr. sa uskutoční o 16°°
príprava dospelých 17°° a stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°
modlitby o 19:30

sobota 13.12.  koncert L´Asenzio, „adventné očakávanie s hudbou autorov 20. storočia, ako hosť zmiešaný zbor „Jitro“ – 18°°, vstupné dobrovoľné

Nedeľa 14. decembra 2014, 3. nedeľa adventná – služby Božie sa uskutočnia o 9:30, sl. Božie budú obohatené vystúpením detí, krstom dospelého

Blahoželania: XXX

Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.
S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Iz 12, 2 – 3

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry, ktorí zatiaľ v tomto roku (alebo aj za minulý rok) nemajú uhradenú cirkevnú daň, aby tak urobili do konca kalendárneho roka. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:
dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok
dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok
Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.
číslo účtu: 183563032/0300
Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Ofera: z nedele 30.11. – 2830.- KČ

Milodary:
Rodina Hulvejová pri krste syna Martina venuje na chrám Boží 1000 KČ.
  Ochotného darcu miluje Boh!

V dňoch 29.12. 2014 – 2.1.2015 sa v Prahe uskutoční európske stretnutie mladých kresťanov „dny víry“. Očakávaná účasť je okolo 25 000 mladých kresťanov z celej Európy. Bližšie informácie sa dozvieme na budúcu nedeľu, kedy medzi nás zavítajú hostia z prípravného výboru. Náročnou časťou tohto stretnutia je ubytovať všetkých hostí. Myšlienka stretnutia je, aby čo najviac mladých kresťanov bolo ubytovaných v rodinách. Do tejto akcie sú zapojené všetky cirkvi pôsobiace v ČR. Obraciam sa, milí bratia a sestry, na Vás s prosbou o to, aby ste sa, pokiaľ je to len možné zapojili aj vy a zvážili, či by ste v tomto čase nemohli prijať do svojho domova 1 – 2 mladých kresťanov. Skúsenosti z iných podujatí sú pozitívne. Je to obohacujúce vzájomne, keď sa ľudia stertávajú a navzájom sa povzbudzujú vo viere.

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top