Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   207, 333, 198, 652, 223
Epištola:  Rímskym 9, 1 – 5
Evanjelium:  Matúš 21, 28 – 31
Kázňový text: Lukáš 18, 9 – 14

A 84
Kňaz: Srdce čisté stvor mi, ó Bože.
Zbor: A obnov v nás ducha pevného.

Oznamy:

V piatok 5. septembra o 19:30 – modlitby

Nedeľa 7. septembra 2014, 12. nedeľa po Trojici – služby Božie „Veni Sankte!“ sa uskutočnia o 9:30. V rámci služieb Božích bude udeľované požehnanie pre deti, žiakov a študentov do nového školského roka.

Po sl. Božích si môžete zakúpiť knihu J.B.Hroboň Kazateľ, Evanjelický posol spod Tatier a inú literatúru.

Blahoželania: XXX

Žalmy 5:12 -13 Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… Oslava Božej spravodlivosti…
… Vďaka za Božiu milosť…
… Prosba za cirkevný zbor v Plzni …

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

© 2015
Top