Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 190, 470, 292, 297 (1-2), 462 (1-2| 3-4|5-7)

Spievané evanjelium: Lukáš 19:41-48

Kázňový text: 2. Mojžišova 20:3-6

Antifóna: 78
Liturg: Zmiluj sa nad nami, Bože, podľa svojej milosti.
Zbor: Pre svoje milosrdenstvo odpusť naše previnenia.

Oznamy:

1. Biblická hodina budúci týždeň nebude. Ale   všetkým, ktorí ste poznali ako svojho zborového farára brata Tillingera, dávame na známosť, že v dňoch 26.-27.8. bude s rodinou v Prahe. Kto by ste sa s ním radi stretli, príďte v utorok 26.8. o 17:00 hod. do zborovej miestnosti. Viac info u ses. kostolníčky Marty Vrškovej alebo u ses. presbyterky Janky Halukovej (mob.: 737 702 526).

2. Budúcu 11. nedeľu po sv. Trojici budú služby Božie o 9:30 hod. v chráme.

3. S malým predstihom pripomíname, že služby Božie na začiatok školského roku, Veni Sancte, budú 7.9. v 12. nedeľu po sv. Trojici.

4. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo Evanjelického posla spod Tatier a ďalšiu literatúru.

Blahoželania:
Za posledný  týždeň narodeniny z nášho zboru oslávili: XXX

Srdečne všetkým blahoželáme! Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú. ((Izaiáš 40:31)

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…
… dar Zákona Božieho
… živú a bdelú vieru
… dnes pokrsteného brata Mateja Pivolusku

Poďakovania:
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do ofery.

© 2015
Top