Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:                 213, 128, 137              

 

Evanjelium:         Ján 20, 24 – 29

Kázňový text:       Ján 21, 1 – 14

Antifóna:              35

Kňaz: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a viacej neumiera. Haleluja.

Zbor: A smrť už viac nepanuje nad Ním. Haleluja.

Oznamy:

Utorok 9.4. 2013 o 15°° hod. biblická hodina pre dospelých

                       o 18°° hod. 2. Kvartál (biblická hodina dospelých), téma: Jozef, 2. Časť

Streda 10.4. 2013 o 19°° hod.  sa uskutoční biblická hodina mládeže. Téma: Blahoslavenstvá

Štvrtok 11.4.2013 o 17:30  nácvik spevokolu

Piatok 12.4.2013 o 19:30  Modlitby

Nedeľa – 2. Nedeľu po Veľkej noci 14. apríla 2013, sa budú konať služby Božie v riadnom čase o 9:30.

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných služieb Božích.

Blahoželania: 1.4. Olga Broszová, Michal Plzák, Anna Rybová

3.4. Michal Pullmann, 5.4. Sára Broszová, Štefan Porubský, 6.4. Kateřina Friessová, 7.4. Petr Kouba, Petr Skrušný,

           Vám, milí bratia a sestry blahoželáme a prajeme Vám, aby Vás Pán Boh sprevádzal svojim požehnaním, pokojom, radosťou, milosťou a zdravím.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

…aby nás náš dobrý pastier, Pán Ježiš, sprevádzal a aby sme vedeli rozpoznávať Jeho vedenie v našom živote…

… za deti nášho cirkevného zboru…

…za deti v celej společnosti…

…za brata Rastislava Uhrína…

Ofera z 1.4. 2013: 1 133 Kč a 2 Eur

© 2015
Top