Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Nedeľa Deviatnik. septuagesima, 27.1.2013 Piesne: 210, 231, 199, 234 (1-2|3-4), 222 Spievaná epištola: List Filipským 3:7-14 Spievané evanjelium: Matúš 20:1-16 Kázňový text: List Efezským:1-16 Antifóna: 89 Liturg: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť. Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť. Oznamy: 1. Biblická hodina pre  seniorov bude v utorok  o 15:00 hod. 2. Mládež sa na svojej…

2. Nedeľa po Zjavení, 20. január 2013, „Premenenie Pána Ježiša“ Piesne:                 209, 451, 288, 236 Epištola:               1. list Korintským 1, 26 – 31 Evanjelium:          Matúš 17, 1 – 9 Antifóna:              19 Kňaz: Povstaň a zaskvej sa, lebo prišlo tvoje svetlo. Zbor: A sláva Hospodinova svieti nad nami. Oznamy: Dnes 20. Januára o 19°°…

1. Nedeľa po Zjavení, 13. január 2013, „služba Bohu“   Piesne:                 206, 40, 250, 42 Epištola:               Kolosenským 1, 15 – 19 Evanjelium:          Matúš 3, 13 – 17 Kázňový text:       Rímskym 12, 1 – 5 Antifóna:              13   Kňaz: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal. Zbor: Aby nezahynul, ale večný život mal…

Vážení bratia a sestry! Podľa dohody na presbyterstve v decembri sa túto nedeľu 13. januára uskutočnil v rámci sl. Božích sľub novozvolených členov presbyterstva, rev. komisie a diakonky. Úvod sa uskutoční na začiatku sl. Božích po 1. piesni. Uvedení budú: /z prava/ Denisa Čopová – diakonka pre prácu s deťmi Lýdia Švagerková – náhr. členka…

© 2015
Top