Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne: 207, 233, 199, 225 (1|2| 3) Čítaný starozmluvný text: 1. Mojžišova 28:10-19a Čítaná epištola: List Galatským 5:16-25 Spievané evanjelium: Ján 17:18-23 Kázňový text: 2. Mojžišova 20:7 Antifóna: 50 Liturg: Zvelebujte so mnou Hospodina. Haleluja. Zbor: A spoločne vyvyšujme Jeho meno. Haleluja. Oznamy: 1. Biblická hodina pre seniorov bude v pravidelnom čase  v utorok o…

Piesne: 1920, 549, 202, 552 (1-2| 3-4|5-6) Čítaný starozmluvný text: Ámos 5:4-7.10-13 Čítaná epištola: List Rímskym 12:9-15 Spievané evanjelium: Marek 12:41-44 Kázňový text: 2. Kronická 28:8-15 Antifóna: 52 Liturg: Buďme činiteľmi slova. Haleluja. Zbor: A nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba. Oznamy: 1. V pondelok 15.9. bude zasadadať zborové presbyterstvo v Lutherovej sieni. 2. Biblická…

12. nedeľa po  Svätej Trojici, 7. septembra 2014, „začiatok školského roku, pri nohách Pánových“ Piesne:   381, 575, 199, 309 Epištola:  Rímskym 1, 16 Evanjelium:  Matúš 19, 13 – 15 Kázňový text: L 2, 41 – 52 A 56 Kňaz: Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. Zbor: A všetko ostatné vám bude pridané. Oznamy: utorok 9.9.2014 – biblická…

© 2015
Top