Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

03_31_19 4. nedeľa pôstna
Na službách Božích sme privítali návštevu a to predsedníctvo CS ECAV v Praze, brata farára Pavla Roubíka a brata dozorcu cirkevného zboru Martina Vítka spoločne s niekoľkými členmi cirkevného zboru. Brat farár nám poslúžil zvesťou Božieho slova a brat dozorca sa po prisluhovaní sviatosti Večere Pánovej prihovoril prítomným na službách Božích. Vzájomné spoločenstvo pokračovalo po službách Božích v Lutherovej sieni a obedom predsedníctiev zborov a ECAV v ČR.

© 2015
Top