Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu, srdečne Vás pozývame na duchovný program v predvečer pamiatky posvätenia chrámu sv. Michala v Jirchářích v sobotu 8. júna 2019 od 15:00 hodiny (Záhradná slávnosť):

15:00 Privítanie a modlitba

15:05 Pieseň z Evanjelického spevníka, organový doprovod

15:10 Čítanie textu zo Starej zmluvy

15:15 Biblická úvaha s uvedením histórie chrámu sv. Michala a ECAV v ČR v 16. storočí

15:30 Čítanie textu z Novej zmluvy

15:45 Výber z cirkevnej poézie

15:50 Modlitba

15:55 Pieseň z Evanjelického spevníka, organový doprovod

16:00 Pokračovanie programu na záhrade u chrámu sv. Michala v Jirchářích

Slávnosť bude pokračovať pamiatkou posvätenia chrámu na slávnostných Službách Božích v nedeľu 9. júna od 9:30 hodiny s kázňou biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovenku Slavomíra Sabola.

Pozvánku nájdete aj na cirkevnej adrese https://ecav.cz/kategorie/ecav/kategorie/deni-v-cirkvi/zahradni-slavnost/

Slávnosť sa koná v jubilejnom roku 515. výročia narodenia Johanna Mathesia.

© 2015
Top