Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Žalm 23, 1-4:

„Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.“ (Bible Kralická 1613)

 

Väčšina spevákov v našom spevokole sú slovenskí študenti, ktorí Vianoce trávia so svojimi rodinami na Slovensku. To je dôvod, prečo náš spevokol nikdy nevystupuje cez vianočné sviatky, ale snažíme sa vianočné vystúpenie absolvovať tesne pred Vianocami. V roku 2015 sme mali veľa povinností, viacerí odchádzali na Slovensko už uprostred decembra a posledná nedeľa, na ktorej sme sa zišli takmer v plnej zostave, bola na Mikuláša.

Počas bohoslužieb sme spievali tri piesne, prestriedali sme tri jazyky – slovenský, český, anglický. V piesni „Dnes ešte platí“ v refréne spievame:

  • „Príď, Pane Ježiši, vstúp do srdca môjho, Tebe chcem patriť, Ty buď môj Pán“.

V ďalšej piesni  „Hospodin jest můj pastýř“, na melódiu od A. Dvořáka, sme spievali slová zo žalmu 23, text piesne je uvedený aj v úvode tohto článku. Schválne som ich uviedla z Kralického prekladu Biblie, aby text bol čo najpresnejší so spievanou piesňou.

Treťou, a zároveň poslednou, piesňou v danú nedeľu sme chceli poslucháčom priniesť vianočnú atmosféru a navnadiť ich na sviatky, preto sme zaspievali vianočnú pieseň „White Christmas“,  v preklade Biele Vianoce.

Veríme, že ste prežili Vianoce v pokoji a s rodinou, že ste si pripomenuli narodenie Ježiša. Do roku 2016 želáme všetkým veľa Božieho požehnania. My veríme, že nám Pán Boh požehná spevokol, privedie nám ďalších členov medzi nás, aby sme sa rozrástli a tým získali zastupiteľnosť v hlasoch. Za to sa modlíme a tiež za požehnanie v našej cirkvi. Myslíte aj vy vo svojich modlitbách na nás a na celý cirkevný zbor v ČR.

LG

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top