Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Žalm 145, 15-18:

„Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým , čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.“

 

Prvú októbrovú nedeľu sme slávili Poďakovanie za úrody zeme. Počas týchto osláv sme taktiež mali návštevu – delegáciu z LECAV. V tento významný deň sme chceli poslúžiť aj my so spevokolom. Po krste svätom sme zaspievali prvú pieseň:

Carl Gustaf Boberg: Nebeský Bože, Tvorca všehomíra (Evanjelický spevník, č. 628)

Túto pieseň sme sa naučili so slovenskými aj anglickými veršami. Na slovenských bohoslužbách sme zaspievali slovenské verše tejto piesni. Kázeň mal biskupský vikár Retmaniak z LECAV, snažil sa kázať v slovenskom jazyku. Po Večeri Pánovej sme zaspievali požehnanie:

James E: Moore: An Irish Blessing

Prihovoril sa nám aj biskup LECAV tiež v našom materinskom jazyku. Jeho slovenčina bola naozaj veľmi pekná, nezaprel štúdium v Bratislave.

Farár anglického zboru, Rev. Tony Booker, odchádza. Chceli sme sa s ním rozlúčiť a poslúžiť piesňami aj na anglických bohoslužbách. Pripravili sme si tie isté piesne, avšak pieseň Nebeský Bože sme mali pripravenú v angličtine. Rev. Tony Booker však ochorel a bohoslužbu viedol Rev. Krikava. Hoci sme sa s Rev. Bookerom nerozlúčili, na bohoslužbách sme predsalen poslúžili my spevom a príhovorom brat Retmaniak z LECAV, všetko v anglickom jazyku.

Veríme, že Pán Boh bude požehnávať našim cirkvám – LECAV a ECAV v Českej Republike.

LG

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top