Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČR vypisuje výberové konanie na pozíciu 

Riaditeľ úradu cirkvi

Popis pozície a pracovná náplň

 • úväzok 1,0
 • koordinácia agendy spojenej s chodom ústredia a celocirkevných orgánov, resp. plnenie ďalších úloh (viď štatút ECAV v ČR, článok 23.1)
 • miesto výkonu práce Praha

 

Požiadavky

 • vzdelanie: ideálne vysokoškolské, min. stredoškolské
 • zameranie: právnické, ekonomické, verejnoprávne, humanitné
 • členstvo v ECAV v ČR (viď štatút ECAV v ČR, článok 23.2)

 

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť samostatnej práce
 • výborná úroveň ústneho a písomného prejavu
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • pozitívny a aktívny prístup k riešeniu problémov
 • veľmi dobrá znalosť práce s PC (MS Office, internet)
 • prax na pozícii s podobným zameraním
 • znalosť anglického jazyka (schopnosť viesť korešpondenciu a rozhovor)
 • znalosť cirkevného prostredia
 • bezúhonnosť

 

Náležitosti prihlášky

 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list (cca 1 – 2 normostrany)
 • doklad o členstve v ECAV v ČR (potvrdenie vydané príslušným cirkevným zborom)

 

Termín nástupu

 • september 2017

 

Výhrada

Predsedníctvo cirkvi si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie kedykoľvek v jeho priebehu. Každý účastník výberového konania nesie svoje náklady samostatne a nevzniká mu nárok na ich úhradu.

 

Ako sa uchádzať o túto pozíciu

Podrobný štrukturovaný životopis a motivačný list posielajte na:

ecav@ecav.cz do 14. júla 2017

E – mail v predmete označte ako „VÝBEROVÉ KONANIE“

 

V Prahe 20. júna 2017


CategoryHlavné
© 2015
Top