Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Úspešne prebehli voľby zástupcov do vedenia zboru, ktorých sa mohol zúčastniť každý člen zboru.

V nedeľu 10.11.2013 sa uskutočnil v rámci služieb Božích v našom Kostole aj volebný konvent, ktorého úlohou bolo v tajnej voľbe doplniť uvoľnené pozície v cirkevnom zbore. Šlo o pozíciu kurátora, ktorú bude naďalej zastávať Pavel Číčel, pozície siedmych presbyterov, za ktorých boli zvolení Zuzana Bukovská, Jana Gregerová, Janka Haluková, Zuzana Veverková, Michal Dzetkulič, Ján Maca a Štefan Ryba a v neposlednom rade aj pozície dvoch členov revíznej komisie, ktorých sa nanovo ujmú Tibor Homola a Andrej Szeredi. Nový zoznam presbyterov a oblastí ich pôsobnosti budú aktualizované čoskoro po prvom zasadaní presbyterstva.

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5944963668773240321?authkey=CLOuhoLP9evDHw]

CategoryNezaradené
© 2015
Top