Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Predpôstna nedeľa bola pre ECAV v ČR veľkým, slávnostným dňom. Počas služieb Božích Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe, Církevního sboru anglicky mluvících ECAV v ČR a Církevního sboru ECAV v Praze boli do svojich funkcií uvedení cirkevní predstavitelia. Do funkcie kurátorky cirkvi bola uvedená sestra Lenka Hudobová. ECAV v ČR túto pozíciu nemala obsadenú od novembra 2017, kedy brat RNDr. J. Neumann už nekandidoval do štvrtého volebného obdobia. Brat biskup Marián Čop sa sestre Hudobovej prihovoril na základe Žalmu 111, v ktorom  nám žalmista pripomína, že máme byť Pánu Bohu vďační a tá vďaka sa mám v prvom rade preukazovať v kruhu úprimných v zbore a celej cirkvi. Veľkosť a radostnosť vďaky je výrazom nášho vzťahu k Pánu Bohu, ktorý koná aj dnes v našej cirkvi a bez Jeho vedenia a požehnania by sme nemohli nič vykonať pre prospech cirkvi. Aby sme však poznali Jeho konanie voči nám je potrebná bázeň pred Hospodinom. Aj týmito myšlienkami bola sestra Hudobová vyslaná do služby najvyššej predstaviteľky cirkvi z radov neordinovaných členov. Na službách Božích Církevního sboru angl. mluvících ECAV v ČR bol inštalovaný brat farár Dale Caster, ordinovaný diakon pre prácu v tomto cirkevnom zbore brat Martin Damašek, ktorý bol zároveň uvedený do funkcie podpredsedu synody ECAV v ČR. Do svojej služby bol vyslaný textom Žalmu 112. Slávnostná nedeľa pokračovala na službách Božích Církevního sboru ECAV v Praze a to uvedením do funkcie predsedu synody ECAV v ČR, brata Davida Jurecha. Pri jeho uvedení zazneli slová Žalmu 113:  „Haleluja! Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo! Požehnané buď meno Hospodinovo odteraz až naveky! Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo! Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha Jeho sláva! Kto je ako Hospodin, náš Boh, na nebi, na zemi?  On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko.“

Skutočne má naša cirkev dôvod chváliť meno Hospodinovo za všetkých tých, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť a ísť slúžiť v cirkvi i cirkevných zboroch. A chválime Jeho meno, lebo ako hovorí Žalmista: Kto je ako Hospodin, náš Boh, na nebi, na zemi?

Počas všetkých služieb Božích zaznela ešte informácia o uvedení nového kancionála našej cirkvi „Hrad přepevný“, ktoré sa uskutočnilo na slávnostných službách Božích v pondelok 4.3.2019 v cirkevnom zbore v Plzni.

Všetkým uvedeným do funkcií prajeme hojnosť Božieho požehnania, múdrosti, pokoja a radosti k službe!

Biskup ECAV v ČR Marián Čop

Informácie nájdete aj na tejto stránke cirkvi: https://ecav.cz/kategorie/ecav/kategorie/deni-v-cirkvi/slavnostni-uvedeni-funkcionaru-ecav-v-cr/

 

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top