Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

S hlbokým zármutkom v srdci, ale zároveň v nádeji vzkriesenia v Ježišovi Kristovi oznamujeme, že dňa 19. júna Pán Boh povolal z tejto časnosti našu spolusestru Blaženu Urbanovú rod. Šikurovú vo veku 90 rokov.

Rozlúčka s našou spolusestrou sa uskutoční v sobotu 22. júna o 13°° v chráme Božom v Jirchářích.

„Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie,“

Ján 11, 25

CategoryNezaradené
© 2015
Top