Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Žalm 46:
„Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov! Hľa, rieka… potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa, Boh pomôže mu na úsvite. Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove! Úžasné veci spôsobil na zemi!
Po koniec zeme zastavuje vojny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!“

V piatok dňa 29.5.2015 sa uskutočnila propagovaná akcia Noc kostelů, na ktorú sa náš spevokol pripravoval niekoľko mesiacov. Nácviky sme mali intenzívne, naučili sme sa veľa nových piesní. Už od začiatku roka 2015 sme sa začali pripravovať vystúpiť s piesňou v jazyku Malagasy s názvom Isaoranay. Je to pieseň o poďakovaní za úrody zeme, jedna z najobľúbenejších piesní jednej našej spevokolistky – Rify, ktorá pôvodne pochádza z Madagaskaru, kde sa tento jazyk používa. Možno ste to niektorí počuli spievať, voľný preklad piesne znie takto:
„Ďakujeme Hospodinu, nášmu Pánu, ďakujeme nášmu Bohu. Náš Pán je plný lásky, náš milujúci Boh, milujúci Kráľ, ktorý odpúšťa. Chválime Ťa, vzdávame Ti vďaku za Tvoje milosrdenstvo. Naša zem prijíma požehnanie z neba. Úrody je mnoho, všemohúci Hospodin sa o nás stará. Chválime Tvoje meno ó Bože. Sme radi, že Ti smieme spievať piesne. Ďakujeme Ti Bože, náš milujúci Kráľu.“

Pred rokmi sme trénovali jednu náročnú pieseň, rozhodli sme sa to do Noci kostolov dotrénovať a vystúpiť s touto piesňou. Je to pieseň „I Am Forever Who I Am“, s ktorou sme naozaj dlho bojovali. Názov piesne je v preklade „Som ktorý som“ a text piesne je zo Žalmu 46, ktorý som uviedla na začiatku tohto príspevku. Spieva sa tam napríklad: “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. (Po koniec zeme zastavuje vojny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!)” Žalm 46:10.

Ďalšiu novú pieseň sme si zvolili požehnanie, ktorým sme chceli uzavrieť spevokolový blok. Dostali sme sa k notám írskeho požehnania, ktorý sme nacvičili a za náš spevokol tiež prvý krát predstavili na Noci kostolov.

Spevokolisti naozaj zapracovali na sebe pred Nocou kostolov a dotrénovali piesne, ktoré ležali niekoľko rokov bez dothnutia, upravili sme niektoré naše staronové piesne, zmenili sme štýl spievania, pridali slohy. Zahrnuli sme jednu mládežnícku pieseň, ktorou sme chceli zapojiť do akcie aj našich mládežnikov a podarilo sa, mládežníci sa pridali.

Celkový program bol takýto:
J. Baštecký: Už Tvoj kráľ k Tebe prichádza (Spevník reformovaných kresťanov, č. 399)
Taizé: Spievaj Pánovi
Kurt E. von Kampen: I Am Forever Who I Am
T. J. Williams: Vzhliadni na nás
W. Boyce: Alleluia
M. Ruppeldt: Staroslovanský otčenáš
Azusa Street: Ty si Pánom
John Curwen: Isaoranay Jehovah Tomponay (Madgascar Protestant Hymnal, 2001 – Antema 16)
James E: Moore: An Irish Blessing

Na Noci kostolov sme spievali po polhodine vo dvoch blokoch – od 18:10 a od 22:15. Medzi tými to blokmi sme boli pozrieť ďalšie akcie v našom kostole a neskôr sa boli navečerať. Keďže sme mali nacvičený dlhší blok, prijali sme tiež pozvanie na vystúpenie v rámci akcie Dny víry a to vo štvrtok 4.6.2015 od 18:00 hod. Spievali sme ten istý zoznam piesní na lúke priamo na Karlovom náměstí. Okoloidúci sa občas zastavili a vypočuli si niektoré piesne. Bola to príjemná atmosféra a dúfame, že aj tento náš spev si Boh používa na svoju chválu.

LG

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top