Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

3. pôstna nedeľa, OCULI, „Prevrátené hore nohami.“

Piesne: 81, 82, 331, 119 (1-2|3-4|5-6)

Spievané evanjelium: Ján 11:14-28

Kázňový text: Ján 2:13-25

Antifóna: 30

Liturg: Kristus trpel za nás a dal nám príklad.

Zbor: Aby sme kráčali v Jeho šľapajach.

 

Oznamy:

1. Biblická hodina pre  seniorov bude v utorok  o 15:00 hod.

2. Biblická hodina pre pracujúcich – 2. kvartál – bude v utork od 18:00 hod. v zborovej miestnosti. Práve putujeme s praotcom Jákobom.

3. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 hod.

4. Spevokol sa stretne pri nácviku vo štvrtok o 17:30 hod. v zborovej miestnosti.

5. Budúci piatok sa stretneme pri modlitbách o 19:30 v zborovej miestnosti.

6. Na budúcu 4. pôstnu nedeľu budú služby Božie od 9:30 hod.. Zvlášť upozorňujem členov zboru, že v ich priebehu je zvolaný zborový konvent.

7. S predstihom oznamujeme, že v sobotu 23. marca bude zborová brigáda – jarné upratovanie kostola a záhrady. Ďakujeme všetkým, ktorí si nájdete čas a prídete pomôcť.

8. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť náš cirkevný časopis Evangelicus, najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, ale aj  ďalšiu literatúru.

9 Vopred ďakujeme za pomoc pri prípravách občerstvenia po bohoslužbách. Kto by ste boli ochotný, zapíšte sa, prosím, do zoznamu.

 

Blahoželania:

Tento týždeň spomedzi členov nášho zboru narodeniny oslavovali: 25.2. Martin Straka, 28.2. Cyrila Marková, 29.2. Alžběta Pourová, 1.3. Tomáš Hradecký, 3.3. Jana Dudová. Všetkým želáme Božie požehnanie a milostivé sprevádzanie Hospodinom v ďalších dňoch života.

 

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…

… to, aby sme boli živými kameňmi chrámu Kristovho tele dnes

… všetky kresťanské zbory, aby tvorili živé spoločenstva, ktoré sa schádzajú s Pánom Bohom okolo Pána Ježiša

… Rasťa Uhrína, ktorý je v Ghane na plánovanej niekoľko mesačnej misii

 

Poďakovania:

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.

© 2015
Top