Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Nedeľa Deviatnik. septuagesima, 27.1.2013

Piesne: 210, 231, 199, 234 (1-2|3-4), 222

Spievaná epištola: List Filipským 3:7-14

Spievané evanjelium: Matúš 20:1-16

Kázňový text: List Efezským:1-16

Antifóna: 89

Liturg: Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť.

Zbor: Až po oblaky Tvoja vernosť.

Oznamy:

1. Biblická hodina pre  seniorov bude v utorok  o 15:00 hod.

2. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 hod.

3. Spevokol sa stretne pri nácviku vo štvrtok o 17:30 hod. v zborovej miestnosti.

4. Konfirmačná príprava žiakov prebieha v piatok od 16:00 hod.

5. Budúci piatok sa stretneme pri modlitbách o 19:30 v zborovej miestnosti.

6. V nedeľu po Deviatniku budú služby Božie o 9:30 hod. s prisluhovaním sv. Večere Pánovej so spoveďou.

7. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo nášho cirkevného časopisu Evangelicus, najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, ale aj  nástenné evanjelický kalendár na rok 2013.

8. Vopred ďakujeme za pomoc pri prípravách občerstvenia po bohoslužbách. Kto by ste boli ochotný, zapíšte sa, prosím, do zoznamu.

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…

… požehnanie spolupráce so sesterskou ECAV na Slovenku

… tých, ktorí sa svojím životom i zverenými hrivnami podieľali na nesení evanjelia medzi ľuďmi

… Rasťa Uhrína, ktorý je v Ghane na plánovanej niekoľko mesačnej misii

Poďakovania:

Srdečne ďakujeme Mgr. Slavomírovi Sabolovi, biskupovi Východného dištriktu ECAV na Slovensku za čas navštíviť náš zbor a zvestovať nám Božie Slovo.

Ďakujeme členom Kollárovej spoločnosti za prípravu dnešného pripomenutia si požehnaného diela Jána Kollára pri 161. výročí jeho úmrtia.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.

© 2015
Top