Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

2. Nedeľa po Zjavení, 20. január 2013, „Premenenie Pána Ježiša“

Piesne:                 209, 451, 288, 236

Epištola:               1. list Korintským 1, 26 – 31

Evanjelium:          Matúš 17, 1 – 9

Antifóna:              19

Kňaz: Povstaň a zaskvej sa, lebo prišlo tvoje svetlo.

Zbor: A sláva Hospodinova svieti nad nami.

Oznamy:

Dnes 20. Januára o 19°° hodine sa uskutočnia ekumenické služby Božie na začiatok týždňa za jednotu kresťanov o 19°° v chráme Božom „U Martina ve zdi“

Pri tej istej príležitosti sa uskutočnia společné modlitby predstaviteľov cirkví a to zajtra, t. j. v pondelok 21. Januára o 18°° hodine v priestoroch Církvi Bratskej na Súkenickej ulici.

Utorok 22.1. 2013 o 15°° hod. bude biblická hodina pre dospelých.

o 18°° hod. bude stretnutie 2. Kvartál, téma stretnutia: Izák

Streda 23.1. 2013 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 24.1.2013 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 25.1.2013 o 16°° hod. konfirmačná príprava

19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 27. Januára 2013, v nedeľu Deviatnik – 9:30

Pripomenieme si 161. výročie úmrtia Jána Kollára

Zvesťou Božieho slova poslúži brat Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku

Detská besiedka sa bude konať v rámci hlavných služieb Božích.

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopis Evangelicus,

Evanjelický posol spod Tatier, stolový a nástenný kalendár z Tranoscia a ďalšiu literatúru

Blahoželania: 14.1. Lenka Kušnierová 15.1. Oľga Vargová, Božena Fuková 16.1. Želmíra Kejlová, Ivan Ričany, Veronika Straková 17.1. Bruno Sopko 18.1. Michal Jakoubek, Son Nguyen 20.1. Elena Halamová

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

…za premenu, ktorú v nás pôsobí Kristus…

…za jednotu kresťanov

…za deti a prácu s deťmi v našom cirkevnom zbore…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi: D. Čopovej, manželom Štupickým

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích

Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofery:

1.1. 2013 – 610 KČ

6. 1. 2013 – 1 559 KČ a 2 EUR

13.1. 2013 – 1220 KČ

 

© 2015
Top