Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Predpôstna Nedeľa. (10.2.2013), „Dar Božej lásky.“

Piesne: 187, 553, 197, 243 (1-2|3-4|5)

Čítaný starozmluvný text: Veľpieseň 8:6-7

Čítaná epištola: 2. list Korintským 5:18-20

Spievané evanjelium: Ján 12:20-33

Kázňový text: Ján 12:20-27

Antifóna: 28

Liturg: Kristus Ježiš ponížil sa a bol poslušný Otcovi do smrti.

Zbor: Poslušný bol až do smrti na kríži.

 Oznamy:

1. Biblická hodina pre  seniorov bude v utorok  o 15:00 hod.

2. Dňa 13.2. na popolcovú stredu vstúpime do pôstneho obdobia bohoslužbami s Večerou Pánovou o 17:00 hod. spoločnými s cirkevným zborom v Prahe („českým“). Kázať bude br. kaplán Tomáš Živný.

3. Mládež sa na svojej biblickej hodine stretne v stredu o 19:00 hod.

4. Spevokol sa stretne pri nácviku vo štvrtok o 17:30 hod. v zborovej miestnosti.

5. Budúci piatok sa stretneme pri modlitbách o 19:30 v zborovej miestnosti.

6. Na 1. pôstnu nedeľu budú služby Božie o 9:30 hod..

7. Presbyterstvo cirkevného zboru na svojom zasadnutí 14.1. zvolilo komisiu pre výber kandidátov na funkciu zborového dozorcu. Táto komisia má za úlohu zhromaždiť a pripraviť návrh kandidátov pre voľbu zborového dozorcu. Prosíme teda aj vás milí bratia a sestry, pokiaľ máte návrh na kandidáta zborového dozorcu, aby ste tento svoj návrh odovzdali niektorému z členov komisie a to do 20. februára. Členmi komisie sú: Marián Čop, Martin Straka, Viliam Múčka, Janka Haluková a Emília Kletvíková.

8. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo nášho cirkevného časopisu Evangelicus, najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier, ale aj  nástenné evanjelický kalendár na rok 2013.

9. Vopred ďakujeme za pomoc pri prípravách občerstvenia po bohoslužbách. Kto by ste boli ochotný, zapíšte sa, prosím, do zoznamu.

Blahoželania:

Tento týždeň spomedzi členov nášho zboru narodeniny oslavovali: 4.2. Marek Klembara, Mária Kuniková, 6.2. Artur Andrej Alexander Szeredi, 8.2. Andrej Mráz, 10.2. Lucia Ivanková. Všetkým želáme Božie požehnanie a milostivé sprevádzanie Hospodinom v ďalších dňoch života.

Tento týždeň prosíme a ďakujeme v modlitbách za…

… schopnosť byť dobrými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista

… tých, ktorí pociťujú ťarchu nasledovania Krista vo svojom živote

… Rasťa Uhrína, ktorý je v Ghane na plánovanej niekoľko mesačnej misii

… požehnanie blížiaceho sa pôstneho obdobia

Poďakovania:

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu do ofery, ktorá bola vo výške 1430,- Kč.

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí podporili prácu brata Rasťa Uhrína na misii v Ghane – v januári sa vyzbieralo 1507,- Kč.

Veľmi pekne ďakujeme za pomoc pri príprave dnešného pohostenia po bohoslužbách.

© 2015
Top