Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Nedeľa Predpôstna, 2. marec 2014
„Zborový konvent – soľ zeme a svetlo sveta“

Piesne:   213, 344, 309, 263
Evanjelium:   Matúš 5, 16-17
Kázňový text:  Skutky apoštolov 4, 12
Antifóna:  65

Kňaz: Hospodin mocností je s nami. Haleluja.
Zbor: Hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Haleluja.

Oznamy:

Utorok 4.3.2014 bude Biblická hodina seniorov o 15°°

Streda 5.3. 2014 sa začína pôstne obdobie. Pozývame preto už tradične na spoločné služby Božie s Českým cirkevným zborom o17°° hodine.

o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 6.3.2014 o 17:30 hod. Spevokol

Piatok 7.3.2014 o  17°° pozývame na stretnutie Svetového dňa modlitieb žien. Tento rok pripravili program ženy z Egypta a program sa uskutoční v našom chráme Božom.  V súvislosti s tým prosím aj naše sestry, keby boli tak dobré a prispeli aj na pohostenie po stretnutí.

19:30 hod. Modlitby

Nedeľa 9. marca 2014, 1. pôstna nedeľa – 9:30
V rámci služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služeb Božích

Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť cirkevný časopis Evangelicus, Evanjelický posol spod Tatier a ďalšiu literatúru.
Blahoželania: XXX

Matúš 6:33  Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
…za náš cirkevný zbor…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera: XXX

© 2015
Top