Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   385, 161, 163
Evanjelium:  Lukáš 11, 11 – 13
Kázňový text: 1. list Jána 4, 13 – 21

A 39:
Kňaz: Naša otčina je v nebesiach. Haleluja.
Zbor: Odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Haleluja.

Oznamy:
Utorok 3.6.2014 sa bude konať Biblická hodina seniorov a to o 15°° v zborovej miestnosti.

18°° – koncert speváckeho zboru VOCALICA (chrám Boží)

Streda 4.6. 2014 o 19°° hod. biblická hodina mládeže.

Štvrtok 5.6.2014 o 17:30 hod. Spevokol

V piatok 6. júna o 15°° – vyučovanie náboženstva

Nedeľa 8. júna 2014, 1. Slávnosť svätodušnú – služby Božie sa uskutočnia o 9:30,
Detská besiedka sa bude konať  v čase hlavných služieb Božích v zborovej miestnosti.

Pondelok 9. júna 2. Slávnosť svätodušnú sa budú konať služby Božie o 18°° v chráme Božom

V dňoch 2. – 6.júla 2014 cirkevný zbor organizuje rodinný letný tábor v Krkonošiach – horský domov Herlikovice. Názov tábora  – Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.Veľké Egyptské dobrodružstvo. Bližšie informácie u D. Čopovej, tel. č. 734 265 360 alebo mail: diakonka.ecav@gmail.com.

Blahoželania: XXX

Ján 8:12  Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…
… za …
… za našu vieru…
… za diakoniu našej cirkvi…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne rod./sestre/bratovi:

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích
Prosíme ďalších, ktorí by ste boli ochotní v tejto oblasti prispieť aby ste sa zapísali do zoznamu.

Ofera:
Noc kostolov: 1 312.- KČ
Nedeľa 25. mája 2014 – 1718.- KČ
Vstúpenie: 390.- KČ

Milodary:

Ochotného darcu miluje Boh!

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top