Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   394, 44, 50, 55
Epištola:   Galatským 4, 1-6
Evanjelium:  Ján 1, 14 – 18
Kázňový text:  Izaiáš 63, 7-8 a 15-16

Antifóna: 15
Kňaz: Slovo stalo sa telom. Chváľte Pána.
Zbor: A prebývalo medzi nami. Chváľme Pána.
Oznamy:

Služby Božie na závierku občianského roka, 31.12.2014 (Silvester) sa budú konať o 17°° hod v chráme Božom

Služby Božie na Nový rok, 1. januára 2015 sa budú konať o 9:30 v chráme Božom, v rámci služieb Božích bude prisluhovaná aj sviatosť Večere Pánovej.

V Nedeľu po Novom roku 4. januára 2015, sa služby Božie  uskutočnia o 9:30,

Ako sme už pripomínali, v dňoch 29.12. – 2. 1. sa uskutočnia „pouť důvěry“ stretnutie mladých kresťanov Európy.
V rámci tohoto stretnutia bude prebiehať program na výstavisku v Letňanoch
okrem iného dávam do pozornosti
Večerná modlitba 30. 12. 2014 o 19°° (Hala 4)
Ekumenická Bohoslužba 1.1.2015 o 19°° katedrála sv. Víta.

Blahoželania: XXX

Skutky 16:31  Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry, ktorí zatiaľ v tomto roku (alebo aj za minulý rok) nemajú5 uhradenú cirkevnú daň, aby tak urobili do konca kalendárneho roka. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:

dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok
dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok

Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.
číslo účtu: 183563032/0300

Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Milodary:
rodina Galádová, pri krste syna a vnuka Maximiliána venuje pre potreby cirkevného zboru 500 KČ

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top