Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Piesne:   214, 503, 71, 512    A – 18
Epištola:   Židom 3, 1-6
Evanjelium:  Lukáš 2, 42 – 52
Kázňový text:  Matúš 2, 13 – 23

Antifóna: 18
Kňaz: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ta aj tvoj dom.
Zbor: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.

Oznamy:

utorok 6.1.   Zjavenie Pána Ježiša mudrcom
    Služby Božie o 17°°
    2. kvartál o 18°°

streda 7.1.     biblická hodina mládeže o 19°°

piatok 9. 1.    

náboženská výchova o 15°°, 1. skupina; o 16°° 2. skupina
    
    konfirmačná prípr. sa uskutoční o 16°°
    príprava dospelých 17°°
    stretnutie dorastu sa uskutoční o 18°°
    modlitby o 19:30

Nedeľa 11. januára 2015, 1. nedeľa po Zjavení – služby Božie sa uskutočnia o 9:30,

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných sl. Božích.

Blahoželania: XXX

Žalmy 54:6  Ajhľa, Boh mi je pomocníkom, Pán je s tými, ktorí podopierajú môj život.

Výzva: Prosíme všetkých bratov a sestry o úhradu cirkevnej dane. Cirkevno-zborový konvent stanovil výšku cirkevnej dane nasledovne:
dospelý pracujúci – 1000 KČ/ rok
dôchodcovia, študenti, mamičky na mat. Dovolenke – 600 KČ/rok
deti do konfirmácie – 0 KČ/ rok
Zaplatiť je možné v hotovosti u br. Číčela, prevodom na účet cirkevného zboru alebo bankovou zloženkou.
číslo účtu: 183563032/0300
Do textu pre prijímateľa prosíme uviesť tieto informácie: cirkevná daň, rok, meno.

Ofery:
24.12.  Štedrý večer    9 537 KČ.
26. 12. 2. Sl. Vianočná   1 098 KČ
28.12.  Nedeľa po Vianociach     213 KČ
31.12.  Silvester, záv. Obč. roka              928  KČ
1.1.15  Nový rok    1 750 KČ
Na kostol (Drevená kasička pri vchode do kostola) 3 446 KČ

Milodary:

  Ochotného darcu miluje Boh!

Predsedníctvo cirkevného zboru ďakuje všetkým vám, milí bratia a sestry, ktorí ste prijali do svojich domácností alebo ste sa aj iným spôsobom podieľali na spoluporiadaní stretnutia mládeže európy – „Dny důvěry“.

Oznamy a ďalšie aktuálne informácie o živote cirkevného zboru nájdete aj na webovej stránke nášho zboru:
http://slovenskyzbor.cz/

© 2015
Top